Uzasadnienie ekonomiczne celowości realizacji projektu

Realizacja tego projektu wymagać będzie ponoszenia dodatkowych kosztów, które jednak zapewnią dodatkowe wpływy, dodatkowy dochód i zysk.

Dodatkowe koszty realizacji projektu

Koszty roczne pozyskania nowego pojazdu

Spłata leasingu                                                      12x5000zł = 60000zł

Koszty roczne delegacji akwizytorów

Dieta wypłacana akwizytorom                 12x1000zł = 12000zł

Koszty roczne promocji                             12x 500zł  = 6000zł

Razem:            78000zł

Dodatkowe przychody realizacji projektu

Przychody roczne uzyskane w wyniku wzrostu sprzedaży

12x15000zł = 180000zł

Przychody roczne promocji                     12x1000zł  = 12000zł

Razem:          192000zł

Przychód – koszty   = DOCHÓD brutto

192000zł – 78000zł = 114000zł

SYNTEZA I WNIOSKI

SYNTEZA

W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, wiele nie prawidłowości i błędów w działalności przedsiębiorstwa “Firany – Janczewski” w Koszalinie. A są nimi:

 1. brak udoskonalenia już istniejących usług,
 2. brak ciągłości dostaw(zbyt rzadko są organizowane wyjazdy w te same miejsca),
 3. mała elastyczność cenowa,
 4. brak szkoleń pracowników.

WNIOSKI

Prowadzenie działalności marketingowej jest w każdym przedsiębiorstwie odpowiedzialnym i bardzo trudnym zadaniem. Konieczność ciągłego odpowiadania na potrzeby i wyzwania rynku, dostosowanie oferty, poprawianie jakości oferowanych produktów i usług wymaga nieustannej pracy i zaangażowania.

Dlatego “Firany – Janczewski” musi zadbać o:

 1. wprowadzenie gratisowego pomiaru okien i dojazdu do klienta na terenie miasta Koszalina
 2. usprawnienie ciągłości dostaw zakupując dodatkowy samochód dostawczy o ładowności 3,5 ton
 3. wprowadzenie dużych opustów kosztem, utrzymania stałych klientów
 4. szkolenie pracowników wysyłając ich na targi organizowane w kraju i za granicą
Reklamy
Opublikowano Prace zaliczeniowe | Otagowano | Dodaj komentarz

Charakterystyka branży firan

W literaturze napotyka się na wiele definicji rynku.

Jedna z najbardziej popularnych definiuje rynek jako “proces za pomocą którego kupujący i sprzedający określają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach”[1]. Zdaniem W.J. Stantona, “rynek można zdefiniować miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie oferuje się towary i usługi, które w wyniku kupna sprzedaży zmieniają swoich właścicieli”[2]. “Rynek obejmuje podmioty rynkowe (sprzedający, kupujący), przedmioty rynkowe (towary, usługi, popyt), stosunki pomiędzy podmiotami rynkowymi”[3].

“Konkurencja jest to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do załatwienia swoich interesów, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk wpływających na decyzje zawarcia transakcji”[4]

“Marketing jest działalnością, która przez proces wymiany zmierza do zaspakajania potrzeb i życzeń konsumentów”[5]

“Segmentacją rynku nazywamy podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek”[6].

“Strategia marketingowa stanowi zestaw działań za pomocą których przedsiębiorstwo osiąga własne cele”[7]

“Usługa jest to każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia prawa własności. Przeniesienie prawa własności może jednak nastąpić, a świadczenie usługi może być lub też nie być ściśle związane z dobrem materialnym.”[8]

Rynek firan w Koszalinie jest w dużej mierze opanowany przez hurtownię firan “ MARGO”.

Hurtownia firan “MARGO” została założona w 1990 roku w Gdańsku przez  Mariolę i Mieczysława Trzepis. Produkty i usługi oferują w zasięgu całego kraju, posiadając swoje oddziały w Poznaniu i w Katowicach.

Odbiorcami, czyli klientami  przedsiębiorstwa są specjalistyczne sklepy z firanami i zasłonami do których towar dostarczają przedstawiciele handlowi. Klientami są również osoby prywatne, ponieważ hurtownia prowadzi sprzedaż detaliczną oraz usługi.

W swojej ofercie hurtownia poleca firanki żakardowe oraz haftowane w pełnych kompletach (od 0,3 do 3,0 m), tkaniny dekoracyjne (od 1,20 do 3,40 m ), a także gipiury i akcesoria do upinania materiałów. Firma oferuje, firanki i tkaniny niepalne oraz karnisze aluminiowe systemu MOTTURA, co jest nowością na polskim rynku.

[1] D.R.Kamerschen, R.B.McKenzie, C.Nardinelli,Ekonomia,Fundacja Gospodarcza NSZZ “Solidarność” Gdańsk 1992, str.4

[2] W.J.Stanton, Fndaments of Marketing,Mc Graw-Hill Inc., New York 1981, str. 65

[3]T. Kramer, Rynek-reforma-Równowaga, PWN, Warszawa 1989, str.4

[4] D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C.Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ “Solidarność”, Gdańsk 1992, str. 47

[5] Ph. Kotler, Marketing Management, C.E.Poeschel Verlag, Stuttgart 1989 str.19

[6]J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, str.90

[7]Ph. Kotler, Marketing Management, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989, str. 283

[8] A.Payne,Marketing usług,PWE, Warszawa 1997, str.20

Opublikowano Prace magisterskie, licenjackie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce

 

Poniżej zamieszczamy podrozdział pracy magisterskiej


Przedsiębiorczość w Polsce, jak i na świecie łączona jest często z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma w tym związku nic nieprawdziwego, gdyż współczesne przedsiębiorstwa sektora MSP, patrząc na gospodarkę przez pryzmat statystyki, wypełniają ją niemal w 100%[1].

Truizmem wydaje się zatem stwierdzenie, że istotnym elementem sprawnego funkcjonowania najbardziej zaawansowanych gospodarczo krajów współczesnego świata jest działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Ich szczególny charakter powoduje dynamiczny rozwój inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, znaczący udział w tworzeniu PKB. Przedsięwzięcia tego rodzaju stanowią dominujący typ aktywności ekonomicznej społeczeństw o gospodarce rynkowej. Wynika to przede wszystkim stąd, że odpowiednia liczba małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest warunkiem sprawności mechanizmu rynkowego[2].

Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa w Polsce potencjalnie zasługują na miano siły napędowej gospodarki. Choć mają one zazwyczaj niewielki zasięg działania i mały wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, to ich ogromna liczba nadaje sektorowi MŚP duże znaczenie w kształtowaniu gospodarki.

Sektor MŚP w Polsce to przede wszystkim firmy, działające w branżach, takich jak: handel hurtowy i detaliczny, usługi, a także produkcja przemysłowa. Struktura działowa sektora MŚP – ze względu na liczbę podmiotów małych i średniej wielkości – w istotny sposób wpływa na strukturę całej polskiej gospodarki.

W Polsce po roku 1989 nastąpił dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw[3]. Można wyróżnić trzy fazy rozwoju sektora, które przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Fazy ekspansji sektora MŚP w Polsce

Źródło: Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach
2007–2008, , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 23.

Pierwsza faza, nazwana fazą wstępnego rozwoju przedsiębiorczości, rozpoczęła się jeszcze w okresie gospodarki centralnie planowanej, po wprowadzeniu korzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości regulacji prawnych.

Kolejna faza – tzw. faza eksplozji przedsiębiorczości – która miała miejsce po 1989 roku charakteryzowała się dynamicznym rozwojem sektora. Dynamicznie zwiększała się wówczas zarówno liczba podmiotów sektora MŚP, jak i wzrastał ich udziału w tworzeniu PKB. Przedsiębiorstwa powstawały w efekcie dwóch zasadniczych procesów: przez prywatyzację założycielską oraz poprzez prywatyzację przedsiębiorstw państwowych . Na początku okresu transformacji, w latach 1989-1994 dynamika wzrostu liczby przedsiębiorstw sektora MŚP była bardzo wysoka (nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby przedsiębiorstw – w 1994 roku liczba przedsiębiorstw MŚP przekroczyła 2 miliony podmiotów ).

Kolejną fazą była faza samoregulacji rynkowej. Faza ta charakteryzowała się stabilizacją tempa wzrostu liczby podmiotów – liczba podmiotów stale rosła, lecz tempo tego wzrostu było mniejsze niż w drugiej fazie – przed 1995 rokiem.

Według Raportu opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki pt. ,,Przedsiębiorczość w Polsce”[4] Warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w ostatnich latach wciąż determinowane były niepewnością co do perspektyw rozwoju gospodarki. W sytuacji utrzymującego się spowolnienia – wyniki gospodarcze polskiej gospodarki można jednak uznać za dobre, a wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Pomimo relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej oraz wypracowania przez firmy nadwyżki finansowej, nie udało się jednak przełamać impasu inwestycyjnego w sektorze przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość zajmuje szczególne miejsce w działaniach rządu. Korzystne dla przedsiębiorców zmiany, wprowadzane głównie w ramach Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, przynoszą już pierwsze wymierne efekty. Nie zlikwidują one jednak z dnia na dzień wszystkich barier, o czym świadczy chociażby długookresowy charakter wskazanych w dokumencie rekomendacji. Poprawiająca się pozycja Polski w międzynarodowych rankingach konkurencyjności potwierdza jednak słuszność obranego kierunku zmian.

Rok 2010 był okresem stopniowej odbudowy potencjału polskiej gospodarki, po spowolnieniu  obserwowanym w 2009 r. wzrost PKB na poziomie 3,8% okazał się jednym z najlepszych wyników w Europie. Na skutek ożywienia konsumpcyjnego, przy jednoczesnej odbudowie zapasów, popyt krajowy powrócił do roli głównego czynnika wzrostu gospodarczego. Za sprawą utrzymującej się wyższej dynamiki w imporcie niż eksporcie rolę stymulatora gospodarki utracił popyt zewnętrzny.

Nakłady brutto na środki trwałe w 2010 roku spadły o 1,0%. Na wyniku całego roku bardzo negatywnie zaważył znaczący spadek inwestycji (o 11,4%) w I kwartale 2010 r. W drugiej połowie roku sytuacja się poprawiła i nastąpił powrót na  ścieżkę powolnego wzrostu (1,6% – IV kwartał 2010 r.).

Do utrzymującego się kolejny rok spowolnienia  akcji inwestycyjnej przyczyniła się niepewność dotycząca perspektyw popytu. Przezwyciężeniu spadkowej tendencji nie pomogły dobre wyniki przedsiębiorstw, szybko rosły natomiast inwestycje publiczne.  Ożywienie popytu importowego na głównych rynkach unijnych przełożyło się na systematyczną odbudowę polskiego eksportu, który w 2010 r. osiągnął wartość 120,4 mld EUR i tym samym okazał się wyższy o 22,6% niż w kryzysowym roku 2009 oraz o 3,6%  wyższy niż w 2008 r. Z kolei wzrost importu (o 24,8%) nie skompensował głębokiego spadku (o 24,5%) w roku poprzednim.

Wyraźnie negatywny wpływ ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego dał się zauważyć w przypadku inwestycji zagranicznych. Wg wstępnych szacunków, w 2010 r. napływ BIZ do Polski wyniósł 6,7 mld EUR, a zatem był najniższy od 2004 r. Poprawa koniunktury gospodarczej w ubiegłym roku nie wpłynęła w znaczący sposób na polski rynek pracy. Stopa bezrobocia BAEL wzrosła z 8,2% do 9,6%, a wskaźnik zatrudnienia utrzymał się na poziomie notowanym rok i dwa lata wcześniej (50,4%). Po odnotowanym w 2009 r. spadku, w ubiegłym roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,8% i wyniosło ok. 5,4 mln osób.

W roku 2010 negatywne tendencje w finansach publicznych państwa zostały podtrzymane. Rezultatem narastającego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych był wzrost jego zadłużenia ogółem. W roku 2010 dług publiczny osiągnął poziom 54,9% w relacji do PKB.

W 2010 r. liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 402 tys. i było to najwięcej w bieżącym dziesięcioleciu. W porównaniu z rokiem 2009 oznaczało to wzrost o 15%. Przełożyło się to, uwzględniając podmioty wykreślone z rejestru, na wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych o 4,5%, do poziomu 3,9 mln. Liczba podmiotów faktycznie prowadzących działalność jest znacznie mniejsza i wyniosła w 2009 r. 1,67 mln, co oznaczało spadek o ponad 6% r/r[5].

Spośród firm aktywnych w 2009 r. zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (96%). Firmy małe stanowiły 3%, zaś średnie 0,9% liczby przedsiębiorstw. Udział firm dużych wyniósł 0,2%. Struktura polskich firm pod względem wielkości od lat pozostaje w zasadzie bez zmian. Jednocześnie  w Polsce udział mikroprzedsiębiorstw jest o 4 pp. wyższy niż średnio w UE-27. Może to świadczyć barierach rozwojowych, utrudniających przechodzenie firmom mikro na wyższy poziom rozwoju.

W 2010 r. przychody z całokształtu działalności w przedsiębiorstwach powyżej 9 zatrudnionych wzrosły o 5,6%, z kolei koszty rosły wolniej niż przychody. W efekcie wypracowany wynik finansowy brutto wzrósł z 116 do 131 mld zł. Pomimo nominalnego wzrostu zobowiązań przedsiębiorstw, wskaźniki charakteryzujące zadłużenie firm nie uległy większym zmianom. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do wskaźników płynności.

Rok 2010 był kolejnym rokiem spadku wielkości nakładów inwestycyjnych w  analizowanej grupie przedsiębiorstw, co należy wiązać z negatywnym wpływem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Nakłady te spadły ze 118,7 do 113,9 mld zł (o 4%).

Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w przemyśle wyniosły w 2009 r. 22,7 mld zł, natomiast w sektorze usług 8,3 mld zł. Oznacza to spadek nakładów w porównaniu z 2008 r. o odpowiednio  11% i 34%. Z kolei ogólna wartość nakładów na działalność badawczą i rozwojową w 2009 r. wzrosła (w cenach bieżących) o 15%, do poziomu 9,1 mld zł. Wzrost środków przeznaczonych na badania przyniósł pewną poprawę w finansowaniu sfery B+R. Średni  wskaźnik nakładów na B+R w relacji do PKB wzrósł z 0,57% z 2007 r. do 0,67% w 2009 r., ale jest to zaledwie 1/3 GERD/PKB dla 27 krajów Unii Europejskiej, który osiągnął w 2007 r. 1,77% a w 2009 r. 2%.

W 2009 r. w porównaniu z 2008 r. nastąpił zauważalny wzrost udziału eksportu produktów wysokiej  techniki w eksporcie ogółem z 4,3% do 5,7% oraz importu wyrobów wysokiej techniki do importu ogółem z 9,9% do 11,8%

W rankingu europejskiej innowacyjności Innovation Union Scoreboard (IUS 2010) Polska została zakwalifikowana do grupy umiarkowanych innowatorów. Wyniki badań wskazują, iż Polskę charakteryzuje o prawie połowę niższy niż średni dla UE-27 wynik wskaźnika SII – Summary Innovation Index[6].

W celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również innnowacyjnej, wprowadzana jest konsekwentna reforma prawa, zwłaszcza w ramach tzw.  Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Ostatnia taka zmiana weszła w  życie 1 lipca 2011 r., wprowadzona przepisami ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa umożliwia m.in. składanie oświadczeń w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Wprowadza również zmiany o charakterze dereglamentacyjnym, polegające na rezygnacji z niektórych zezwoleń i rejestrów działalności regulowanej lub zamiany na mniej uciążliwą formę dereglamentacji.

W wyniku prowadzonych w ostatnich latach działań  ułatwiających działalność biznesową, Polska przesuwa się do góry w większości rankingów konkurencyjności gospodarek, które zostały przedstawione w rozdziale 4. Oznacza to, że przyjęty kierunek zmian należy uznać za słuszny, choć nie zwalnia to z dalszych, konsekwentnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Rok 2010 był okresem stopniowej odbudowy wzrostowego potencjału polskiej gospodarki, po spowolnieniu obserwowanym w 2009 r. Na tle innych krajów Unii Europejskiej wyniki gospodarcze naszego kraju prezentowały się bardzo dobrze, lokując nasz kraj w gronie europejskich liderów wzrostu.

Relatywnie wysoki wzrost gospodarczy nie byłby możliwy bez wysiłku przedsiębiorców, którzy, mimo wciąż niepewnej sytuacji co do perspektyw gospodarczych, byli w stanie zwiększać sprzedaż (zwłaszcza w sektorze przemysłu) oraz osiągać znacząco lepsze wyniki finansowe niż w roku poprzednim. Ryzyko działalności było jednak postrzegane  jako zbyt duże, nie udało się bowiem przezwyciężyć impasu inwestycyjnego, choć w drugiej połowie 2010 r. sytuacja zaczęła się wyraźnie poprawiać.

Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – silnie oddziałujące na wzrost gospodarczy, a przede wszystkim rzutujące na przyszły rozwój firm i ich pozycję konkurencyjną – uzależnione są w dużej mierze od otoczenia działalności gospodarczej. W ostatnich latach przeprowadzono szereg reform na rzecz poprawy warunków ramowych działalności. Zmiany były wprowadzane przede wszystkim w ramach  Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Pierwsze ustawy weszły w życie w 2008 r. Cały czas prowadzone są prace nad zmianami w kolejnych ustawach. Do chwili obecnej wprowadzono m.in. następujące, istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany[7]:

 • wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej,
 • ułatwienie zakładania działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie tzw. ‘jednego okienka,
 • uproszczenie i ograniczenie kontroli w firmach,
 • obniżenie poziomu obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej,
 • uproszczenie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • uproszczenie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług,
 • zwiększenie uprawnień przedsiębiorców wobec administracji publicznej poprzez nakaz
 • przyjmowania przez urzędników niekompletnych wniosków oraz zakaz żądania dokumentów nie przewidzianych prawem,
 • wprowadzenie domniemania uczciwości podatnika,
 • rozszerzenie przepisów dotyczących wiążącej interpretacji prawa.

Dnia 1 lipca 2011 r. weszła w  życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przygotowana po kompleksowym przeglądzie polskiego prawa gospodarczego (po przeanalizowaniu 209 ustaw zaproponowano nowelizację 96 z nich). Głównym celem ustawy jest wprowadzenie prawa składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Drugim z celów projektu jest ograniczenie liczby koncesji, zezwoleń, licencji, zgód wydawanych przez administrację, co sprawia, że projekt zyskał również charakter antykryzysowy.

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która zawiera pakiet rozwiązań przynoszących kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Jej celem jest zredukowanie zbędnych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców oraz ograniczenie barier administracyjnych istniejących w przepisach prawnych. Dzięki tym dwóm ustawom wydatki obywateli oraz przedsiębiorców zmniejszą się łącznie o około 8 mld złotych rocznie[8].

Nieoczekiwana głębokość kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego w drugiej połowie 2008 r. ostrym kryzysem na światowych rynkach finansowych, nie tylko ujawniła groźne dla gospodarki niedostatki w regulacji rynków finansowych, ale także jeszcze raz potwierdziła wagę reform strukturalnych w gospodarce, zapewniających jej stabilność  długookresową. Reformy te powinny z jednej strony umożliwiać szybką i elastyczną reakcję na pojawiające się zaburzenia, a z drugiej strony tworzyć warunki dla stabilnego rozwoju, przy uwzględnieniu wyzwań związanych z globalizacją gospodarki, zmianami demograficznymi, czy koniecznością ograniczania skutków oraz dostosowania do zmian klimatu.

[1] Bernat T., Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie, [w:] Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabias i A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 275.

[2] Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- o makroekonomiczne, WN PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 10.

[3] Zob. Koszarek M., Milewski G., Rybacka M., Szultka S., Analiza czynników konkurencyjności sektora MŚP w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.

[4] Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Departament Analiz i Prognoz,
Warszawa 2011.

[5] Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, op. cit., s. 6.

[6] Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, op. cit., s. 7.

[7] Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, op. cit., s. 9.

[8] Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, op. cit., s. 10.

 

Opublikowano Prace magisterskie, licenjackie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Segmentacja rynku usług

“Segmentacją rynku nazywamy podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek”[1] .

“Segmentację rynku uważa się od dawna za jedną z najważniejszych koncepcji marketingu przemysłowych. W marketingu usług natomiast ten instrument nie jest w pełni wykorzystywany. Firmy usługowe z reguły stosują albo niezbyt wyszukane metody segmentacji, albo, mówiąc o niej, posługują się samymi frazesami. Ich metoda polega głownie  na wyczekiwaniu na reakcję klienta lub oferowaniu całej gamy usług bez ustalenia konkretnych potrzeb poszczególnych segmentów.

Najogólniej mówiąc, firma usługowa ma do wyboru trzy sposoby postępowania:

 • działanie nie zróżnicowane, które właściwie polega na agregacji, a nie segmentacji rynku.
 • działanie zróżnicowane, które pozwala określić np. pięć segmentów rynku, dla których firma opracowuje pięć odrębnych struktur marketingu – mix, po jednej dla każdego segmentu.
 • działanie skoncentrowane, gdzie mimo istnienia pewnej liczby ukrytych segmentów instrumenty polityki marketingowej firmy koncentrują się przede wszystkim na jednym wybranym segmencie”[2]

[1] J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, str. 90

[2] A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, str.93

Opublikowano Prace zaliczeniowe | Otagowano | Dodaj komentarz

Ruchomości przedsiębiorstwa

Ruchomości przedsiębiorstwa związane są z profilem prowadzonej działalności. Największy wartościowo udział mają w nich dwa samochody  :

 • Mercedes Sprinter 312 D – dostawczy,
 • Mercedes 814 D – ciężarowy.

Oba samochody wykorzystywane są do odbioru towaru importowanego oraz zamówionego w kraju, a także służą przedstawicielom handlowym w trakcie pozyskiwania nowych kanałów dystrybucji na terenie Polski.

Samochody ciężarowy  parkowany jest przed siedzibą hurtowni, natomiast samochód dostawczy jest wprowadzany do magazynu hurtowni.

Siedzibą hurtowni “Firany – Janczewski” jest magazyn wraz z dwoma pomieszczeniami biurowymi mieszczący się w Koszalinie. Magazyn nie jest własnością przedsiębiorstwa, właściciel wynajmuje lokal od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Oprócz tego przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym i biurowym niezbędnym w pracy i wyposażone jest w funkcjonalne meble biurowe. Istotną rolę w bilansie przedsiębiorstwa spełniają także posiadane zapasy towarów i produktów oraz narzędzia i elektronarzędzia wykorzystywane przy montażu firan u klientów.

Działalność przedsiębiorstwa odbywa się następująco:

Podstawowy towar  jakim są firany i zasłony, właściciel importuje z Niemiec. Najpierw osobiście jedzie do producentów, zamawia towary i od razu płaci za nie. Po okresie jednego tygodnia kierowca odbiera już przygotowane materiały. Jeśli chodzi o karnisze i akcesoria galanterii okiennej  właściciel kupuje od polskich producentów. Za karnisze odpowiedzialny jest magazynier, który zajmuje się również zamawianiem towaru. Wysyła zamówienie faxem, a kierowca po kilku dniach odbiera je od producenta.

Roczne obroty przedsiębiorstwa wynoszą około 600 000 zł.

Opublikowano Prace magisterskie, licenjackie | Otagowano | Dodaj komentarz

Analiza SWOT przedsiębiorstwa

Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego. Znajduje zastosowanie zarówno na poziomie zarządzania całym przedsiębiorstwem, jak i poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi ( marketing, produkcja, zaopatrzenie, finanse, zatrudnienie itp.). W przedsiębiorstwie zorientowanym na rynek szczególnie miejsce zajmuje analiza SWOT dokonywana pod kątem zarządzania marketingiem. Służy bowiem wypracowaniu ogólnej strategii dotyczących poszczególnych strategicznych jednostek biznesu. Ogólnie rzecz biorąc analiza SWOT składa się z trzech części:

 • analizy szans i zagrożeń,
 • analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
 • formułowania wniosków strategicznych.

Szanse i zagrożenia mogą mieć rozmaite źródła: koniunkturalne, demograficzne, technologiczne, polityczne, ekologiczne, kulturowe i inne.(…) Analiza szans i zagrożeń nie jest bowiem metodą ujętą  w ściśle określone procedury postępowania, których przestrzeganie gwarantuje uzyskanie stuprocentowo pewnych wyników. Mobilizuje ona jednakże do myślenia strategicznego, zmusza do śledzenia zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, do korzystania z dostępnych źródeł informacji, raportów i prognoz. Trafność wyprowadzonych z analizy wniosków zależy jednak  conajmniej w takim stopniu od intuicji analityka, jak od precyzyjnych wyliczeń i prognoz przewidujących przyszły rozwój wydarzeń w rozpatrywanym obszarze interesów.”[1]

“Mocną stroną (atutem) są te elementy przedsiębiorstwa, które pozwalają mu łatwiej niż rywalom realizować określone cele. Umożliwiają więc uzyskiwanie dodatkowych korzyści lub oszczędności w wydatkowaniu środków niezbędnych dla prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Słabości są oczywiście przeciwieństwem atutów”[2].

Tabela 2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa

WEWNĘTRZNE ( zależne od przedsiębiorstwa )
Silne strony Słabe strony
–           niepowtarzalność oferowanego produktu,

–           innowacje oferty        ( nowości branży)

–           dobra jakość produktu( firany)

–           konkurencyjne ceny,

–           system ulg i obniżek,(rabaty i opusty)

–           stabilność przedsiębiorstwa na rynku

–           brak ciągłości oferowanego produktu,

–           nie dotrzymywanie terminów dostaw,

ZEWNĘTRZNE
Szanse Zagrożenia
–           zwiększenie ofert usług,

–           udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich,

–           możliwość exportu produktów do krajów WNP

–           oferta niskich cen polskich  firan i zasłon

–           wejście Polski do Unii Europejskiej, a wraz nią napływ silnych i stabilnych firm z branży

 

 

Źródło:  Opracowanie własne.

[1] J.Alkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, str. 401

[2] J.Alkorn,Podstawy marketingu,Instytut Marketingu, Kraków 1995, str. 402

Opublikowano Prace magisterskie, licenjackie | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Przemysł informacyjny

Różnice pomiędzy gazetami wydawanymi codziennie, tygodniowo czy miesięcznie zanikają, gdy przeniesiemy je jako wydawnictwa trybu on-line. Tutaj można je wszystkie wzbogacić kolorowymi fotografiami, grafikami, materiałem audio-video oraz innymi technikami, których głównym zadaniem jest przyciągnięcie klientów do obejrzenia witryny internetowej wydawnictwa. Dzięki temu zyskują one więcej czytelników w odniesieniu do drukowanych edycji danego czasopisma czy magazynu.

Gdy rozpatrujemy przypadek gazet, czytelnik dzięki możliwościom Internetu, zwykle nieodpłatnie może zapoznać się z najnowszymi wiadomościami z całego świata. W przeciągu kilku lat liczba wydawnictw on-line stale wzrasta i obecnie wynosi ponad 2700, gdzie 60% z nich prowadzi swoją działalność w Stanach Zjednoczonych.

Dziennikiem, który jako jeden z pierwszych wprowadził do swojego profilu działalności wydawnictwo on-line, była New York Times Company. Wydarzenie to miało miejsce w 1996 roku. Od owego momentu firma prowadzi działalność dwuprofilową. Pierwszą z nich jest drukowanie czasopisma, obejmującego swoim zasięgiem cały rynek krajowy. Drugą, stanowi działalność on-line. Jej użytkownik może skorzystać m.in. z takich usług jak: wiadomości, recenzje wydawnictw opublikowanych począwszy od roku 1980, uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, czy oferty specjalne – sport oraz magazyn dla kobiet.

Pierwszym wydawnictwem książkowym, który zaproponował swoim klientom korzystanie ze swoich usług za pośrednictwem sieci był MCGRAW-HILL. Jest to firma, która zanim zaistniała na łamach globalnej sieci, poddała badanie jej możliwości. Dla wielu jej pracowników Internet był źródłem informacji, wykorzystywanych jako materiał wydawniczy. W 1995 roku firma przedstawiła 84 różne strony WWW, na których zamieściła ofertę ze swoimi produktami. Jednocześnie większość materiałów drukowanych sukcesywnie udostępniała a pośrednictwem sieci.

Obecnie MCGraw-Hill publikuje materiały edukacyjne wartości 3,5 biliona dolarów, oraz informacje finansowe, przemysłowe oraz profesjonalne publikacje z ponad 100 różnych gałęzi przemysłu i 28 jednostek gospodarczych.

Żadne z  w/w wydawnictw nie odniosłoby takiego sukcesu gdyby nie profesjonalne agencje informacyjne. Niewątpliwie za najlepszą możemy uznać Reuters. Historia owej firmy sięga roku 1851, kiedy to wiadomości do klientów przekazywane były a pośrednictwem gołębi pocztowych. Dla zapewnienia swoim klientom jak najwyższego poziomu oferowanych usług nigdy nie obawiała się wprowadzać do swoich struktur nowych wynalazków technologicznych. I tak kolejno jako jedna z pierwszych używała telegrafu, telefonu oraz sieci komputerowych. Swoją pierwszą witrynę internetową przedstawiła w roku 1994. Dzisiaj w swojej ofercie obok najświeższych wiadomości z całego świata oferuje wszelakie informacje branżowe, usługi i produkty brokerskie oraz „Medialny Świat”.

Opublikowano Prace magisterskie, licenjackie | Dodaj komentarz